Algemene Voorwaarden Indoor Sport Vorden

Ondergetekende meldt zich aan als deelnemer aan de lessen of trainingen van Indoor Sport Vorden volgens de hierna genoemde voorwaarden. Indoor Sport Vorden hanteert tevens de algemene voorwaarden van
NL Actief. Minderjarigen worden eerst toegelaten tot de lessen of trainingen, indien één der ouders of wettelijke vertegenwoordigers dit lidmaatschapsformulier heeft mede ondertekend en daarmee tevens alle verplichtingen van de deelnemer aanvaardt. Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de geldende huisregels, deze zijn ter inzage bij de balie.

Duur, geldigheid en opzegging

 1. Deze overeenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van de op de voorkant aangegeven activiteit, met een minimale looptijd van drie maanden
 2. Opzeggingen kunnen alleen persoonlijk en schriftelijk 1 maand.
 3. voor de vervaldatum van het abonnement geschieden aan de balie/ receptie van Indoor Sport Vorden. Dus niet mondeling of telefonisch. Indien u twee weken na opzegging geen bevestiging van ons heeft ontvangen dient u contact met ons op te nemen.
 4. Een abonnement wordt na afloop van de gekozen looptijd, indien er niet is opgezegd, telkens automatisch met 1 maand verlengd.

Trainen

 1. Indien u blessures of aandoeningen heeft, dan wel medicijnen gebruikt die van invloed kunnen zijn op uw prestatievermogen, stelt u uw trainer hiervan dan vóór de aanvang van een les of training op de hoogte.
 2. Wanneer u de les om wat voor een reden dan ook dient te onderbreken en de groep verlaat, meldt dit dan aan de trainer.
 3. Iedere deelnemer ontvangt van Indoor Sport Vorden een op naam gestelde lidmaatschapskaart. Met deze kaart dient u zich vóór aanvang van iedere les of training aan te melden.
 4. Alleen schone sportschoenen (die niet buiten gedragen zijn) worden toegestaan in onze sportzalen.
 5. Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht. U dient na elke vrije- of individuele training zelf de gebruikte materialen op te ruimen en schoon achter te laten.

Wijzigingen

 1. Indoor Sport Vorden behoudt zich het recht voor de openingstijden, het lesrooster, de prijzen/tarieven en huisregels te wijzigen.
 2. Een prijswijziging wordt tenminste één maand voor datum van wijziging aangekondigd en is niet van invloed op reeds betaalde lesgelden.

Betalingen

 1. Betalingen vermeld aan de voorzijde zijn per maand, deze gelden voor de gehele looptijd tenzij anders vermeld. Betaling vindt steeds vooraf aan de gekozen betaaltermijn plaats.
 2. Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk. Het verzuimen van lessen of trainingen is voor eigen verantwoording en geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde c.q. vermindering van verschuldigde lesgelden. In bijzondere gevallen kan het abonnement tijdelijk worden bevroren.
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling van lesgelden wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf 14 dagen na de vervaldatum. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter invordering van het verschuldigde komen ten laste van de nalatige deelnemer.

Actie en kortingen

 1. Indoor Sport Vorden heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zijn nooit van toepassing op lopende lidmaatschappen, tenzij dit wordt vermeld.
 2. Wanneer u een jaar-abonnement in eens vooruit betaalt krijgt u van ons 1 maand extra sporten cadeau. Dit geldt niet voor Jeugdabonnementen.

Schade

 1. Iedere deelnemer is uitdrukkelijk aansprakelijk voor door zijn/haar, opzettelijk of uit onachtzaamheid, in of aan Indoor Sport Vorden aangebracht schade in welke vorm dan ook.
 2. Indoor Sport Vorden is niet aansprakelijk voor het verlies van of beschadiging aan uw eigendommen.
 3. Mocht u ergens een defect aantreffen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit zo snel mogelijk meldt.

Privacy

 1. Indoor Sport Vorden maakt bij gelegenheid foto en/of video opnames van diverse sport en/of andere activiteiten. U stemt ermee in dat deze gebruikt worden op de Indoor Sport Vorden website en onze platvormen voor social-media. Hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u in ons privacy statement lezen.
 2. U bent ervan op de hoogte en stemt ermee in dat uw naam en betaaldatum zichtbaar worden bij het inloggen op de incheck-schermen en bij het afchecken van consumptiepunten.
 3. Indoor Sport Vorden biedt de mogelijkheid om uw trainings-schema te bewaren in de daarvoor bestemde ‘schemakast’. Deze staat vrij toegankelijk in de sportruimte en wordt nooit afgesloten. U kunt ervoor kiezen om u trainingsschema mee naar huis te nemen.